Dostęp wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

 
HATLAS-AUTO
na
Hatlas Auto - Regulamin
wykupionych kont PREMIUM: 528
w ostanich 7 dniach: 6
ofert dodane w ciągu 7 dni: 17
sprzedanych aut od 2015r: 5963
średnia cena samochodu: 3084€
Zobacz więcej
zadwoń do nas Tel kom Polski: 0048 694 346 966 Tel kom Niemiecki : 0049 15 738 446 830
Regulamin

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu WWW, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Właściciela Serwisu WWW i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Właściciel Serwisu WWW zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu WWW i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
  • Regulamin: Regulamin Serwisu WWW;
  • Właściciela Serwisu WWW: Arkadiusz Hatlas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hatlas Arkadiusz, ul. Gehrenstr. 2A, 79114 Freiburg.
  • Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Właścicielem Serwisu WWW w zakresie działalności Serwisu WWW. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  • Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Właścicielem Serwisu WWW czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  • Serwisu WWW lub Serwis: Usługa elektroniczna, Serwis WWW prowadzony przez Właściela pod adresem internetowym https://htalas-auto.eu, w ramach którego Klient ma możliwość z zapoznaniem się ze szczegółami oferty Właściciela Serwisu WWW;
  • Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu WWW;
  • Towar, Oferta – towary, ogłoszenia prezentowane w Serwisie WWW, znajdujące się w ofercie Właściciela;
  • Umowa – umowa na odległość, dotycząca dostępu do Ofert prezentowanych w Serwisie WWW, zawarta na skutek złożenia przez Klienta konta w Serwisie WWW;
  • Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający założenie Konta w Serwisie WWW lub dokonanie innych czynności w Serwisie WWW;
  • Zamówienie – dyspozycja zakupu płatnego dostępu do Konta złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
  • Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie WWW, w tym nowościach lub promocjach w Serwisie WWW.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Właściela do kontaktu z Klientem: adres: Hatlas Arkadiusz z siedzibą w Freiburg, ul. Gehrenstr. 2A, 79114 Freiburg , adres poczty elektronicznej: arkadius@hatlas-auto.eu, numer telefonu: +48 694 346 966.
 2. Właściciel oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  • Serwis WWW,
  • Newsletter,
  • Konto.
 3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 4. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu WWW jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 6. Korzystanie z Serwisu WWW może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Właściciel podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Właściciel wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu WWW przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu WWW lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 8. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu WWW anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Właściciel przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. Właściciel dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
   • przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  2. Właściciel Serwisu WWW stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.).
 3. Klientom przysługuje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
 4. Właściciel Serwisu WWW zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§1 Konto.

 1. Rejestracja Konta na Serwisie WWW jest bezpłatne i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Dostęp do Ogłoszeń jest płatny.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie WWW poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Właściciela drogą elektroniczną na adres e-mail: arkadius@hatlas-auto.eu lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Hatlas Arkadiusz z siedzibą w Freiburg, ul. Gehrenstr. 2A, 79114 Freiburg.

§2 Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a wymaga rejestracji Konta przez Klienta oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Właściciela drogą elektroniczną na adres e-mail: arkadius@hatlas-auto.eu lub pisemnie na adres do Właściciela : Hatlas Arkadiusz z siedzibą w Freiburg, ul. Gehrenstr. 2A, 79114 Freiburg.

ROZDZIAŁ 5. PŁATNY DOSTĘP DO OGŁOSZEŃ

§1 Ogłoszenia

 1. Wszystkie Ogłoszenia w Serwisie WWW są poglądowe. Prezentowane oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

§2 Dostęp do ogłoszeń

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie WWW.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie WWW.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz wybierając odpowiedni okres dostępu do ogłoszeń.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Serwisie WWW można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez dokonanie płatności przez system płatności Internetowych.
 7. Czas realizacji zamówienia jest praktycznie natychmiastowy po otrzymaniu potwierdzenia płatności.

§3 Płatności

 1. Wszystkie ceny dostępów do ogłoszeń podawane w Serwisie WWW są cenami brutto w złotych polskich. Cena dostępu do ogłoszeń podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Zapłata za dostęp do ogłoszeń odbywa pośrednictwem systemu płatności PayU - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayU;

§4 Dostawa

 1. Dostęp do ogłoszeń jest przyznawany automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty. Nie jest wymagana fizyczna dostawa towaru.

§5 Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Właściciela Serwisu WWW w formie pisemnej na adres: Hatlas Arkadiusz z siedzibą w Freiburg, ul. Gehrenstr. 2A, 79114 Freiburg.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 3. Właściciel Serwisu WWW zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Właściciel Serwisu WWW nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Właściciel Serwisu WWW podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Właściciela Serwisu WWW lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
  • o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu WWW wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu WWW utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Właściciel Serwisu WWW nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Właściciel Serwisu WWW niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela Serwisu WWW, Właściciel Serwisu WWW nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Właściciel Serwisu WWW może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Właścicielowi Serwisu WWW dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Właściciel Serwisu WWW zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Właściciela Serwisu WWW.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis WWW, a także zawartość strony internetowej https://hatlas-auto.eu stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Właścicielowi Serwisu WWW, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://hatlas-auto.eu bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Właściciela Serwisu WWW. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Właścicielem Serwisu WWW i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
Nasza lokalizacja:
Hatlas Arkadius
Gehrenstr. 2a 79114 Freiburg
Kom. Polski: 0048 694 346 966 - dla Klientów z Polski
Kom. Niemiecki : 0049 15 738 446 830
E-mail: arkadius@hatlas-auto.eu
Dane zawarte na stronie podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin           Polityka prywatności
Unikalnych wizyt: 1966323
Realizacja: DevilArt